Site Haritası
Site Menüsü

11.sınıf geometrı müfredatı

l. BÖLÜM: ÇOKGENLER

Amaç-1: Çokgenleri ve Çeşitlerini Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Çokgen, çokgenin kenarı, çokgenin iç açışı ve çokgenin dış açışım tanımlama.

2. Dışbükey ve içbükey çokgenleri tanımlama.

3. Düzgün dışbükey çokgeni tanımlama.

4. Bir çokgende köşegeni tanımlama.

5. Bir çokgenin kenar sayışı ile köşegen sayışı arasındaki bağıntıyı açıklama.

6. B\r çokgenin kenar sayışı ile açılarının ölçüleri toplamı arasındaki bağıntıyı söyleme ve gösterme.

7. Dörtgeni tanımlama.

8. Dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamım söyleme ve gösterme.

9. Yamuğu tanımlama.

10.Bir yamuğun açıları arasındaki bağıntıları söyleme ve gösterme.

ll .Bir yamuğun orta tabanım tanımlama.

12.İkizkenar yamuğu tanımlama, özelliklerim söyleme ve gösterme.

13.Paralelkenarı tanımlama, özelliklerim söyleme ve gösterme.

14. Eşkenar dörtgeni tanımlama.

15.Eşkenar dörtgende açılarla köşegenler arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme.

16.Eşkenar dörtgende köşegenlerin birbirine göre konumlarım söyleme ve gösterme.

17.Dikdörtgeni tanımlama, özelliklerim söyleme ve yazma.

18.Kareyi tanımlama, özelliklerim söyleme ve yazma.

19.Deltoidi tanımlama, özelliklerini söyleme ve yazma.

Amaç-2: Çokgenler ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Verilen çokgenlerden dışbükey olanları seçme ve işaretleme.

2. Kenar sayışı verilen bir çokgenin köşegen sayışım hesaplama.

3. Kenar sayışı verilen bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamım hesaplama.

4. İç açılarının ölçüleri toplamı verilen bir çokgenin kenar sayışım hesaplama.

5. Verilen bir dikdörtgende köşegenler arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme.

6. [3ir açısının ölçüşü verilen bir paralelkenarın diğer açılarının ölçülerim hesaplama.

7. Bir açısının ölçüşü verilen düzgün çokgenin kenar sayışım bulma.

_________________2. BOLUM :ÇEMBER_________________

Amaç-1: Çember ile İlgili Temel Kavramları Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Çember, çap. yarıçap, merkez, kesen, kiriş, teğet ve normali tanımlama.

2. Çemberin iç ve dış bölgelerim tanımlama.

3. İki çemberin eşliğini tanımlama.

4. Aynı düzlem içindeki bir doğru ile bir çemberin birbirine göre konumlarım açıklama.

5. Çemberde kirişin özelliklerini gösterme.

6. Çemberde teğetin özelliklerini gösterme.

7. Aynı düzlemdeki iki çemberin birbirine göre konumlarım açıklama.

Amaç-2: Çembere İlişkin Temel Kavramlarla İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Yarıçap uzunluğu verilen bir çemberin merkezinden belli bir uzaklıktaki kirişin uzunluğunu bulma.

2. Verilen bir çemberde merkezden aynı uzaklıktaki kirişlerin uzunlukları arasındaki ilişkiyi gösterme.

3. Dıştan (veya içten) teğet olarak verilen iki çemberin, merkezleri ile değme noktası arasındaki ilişkileri gösterme.

Amaç-3: Çemberde Yay ve Açılar ile İlgili Temel Kavramları Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Merkez açıyı tanımlama.

2. Çemberde küçük yay ve büyük yay ile ölçülerim tanımlama.

3. Çemberde iki yayın eşliğim tanımlama.

4. Çemberde merkez açının ölçüşü ile gördüğü yayın ölçüşü arasındaki bağıntıyı yazma.

5. Çevre açıyı tanımlama.

6. Çevre açı ile gördüğü yayın ölçüşü arasındaki bağıntıyı gösterme.

7. Teğet-kiriş açıyı tanımlama.

8. Teğet-kiriş açının ölçüşü ile gördüğü yayın ölçüşü arasındaki bağıntıyı gösterme.

9. Aynı yayı gören merkez, çevre ve teğet-kiriş açılar arasındaki bağıntıları gösterme.

10.Tam açıyı tanımlama.

11. İç açıyı tanımlama.

12.Bir açının ölçüşü ile kolları (kenarları) arasında kalan yayların ölçüleri arasındaki bağıntıyı gösterme.

13.Dış açıyı tanımlama.

14.Bir dış açının ölçüşü ile kolları (kenarları) arasında kalan yayların ölçüleri arasındaki bağıntıyı gösterme.

15.Çemberin uzunluğunu yazma.

16.Bir merkez açının gördüğü yayın uzunluğunu yazma.

Amaç-4: Çemberde Yay ve Açılara İlişkin Temel Kavramlarla İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Aynı yayı gören merkez, çevre, teğet-kiriş açılardan biri verildiğinde diğerlerim bulma.

2. Merkez (veya çevre) açının gördüğü yayın ölçüşü verildiğinde açının ölçüsünü yazma.

3. Bir iç açının ölçüşü ile kolları arasında kalan yaylardan birinin ölçüşü verildiğinde diğer yayın ölçüsünü bulma.

4. Bir dış açının ölçüşü ile kolları arasında kalan yaylardan birinin ölçüşü verildiğinde diğer yayın ölçüsünü bulma.

5. Yarıçap uzunluğu ile merkez açının gördüğü yayın uzunluğu verildiğinde. merkez açının ölçünü bulma.

Amaç-5: Çemberde Teğet ve Kesen Parçalarının Uzunluklarım Kavrayabilirle.

DAVRANIŞLAR:

1. Teğet parçasını tanımlama.

2. İki çemberin iç ve dış ortak teğetlerim tanımlama.

3. Çembere dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçaları arasındaki bağıntıyı gösterme.

4. Bir noktanın bir çembere göre kuvvetim tanımlama.

5. Bir noktanın bir çembere göre kuvvetinin özelliğim gösterme.

6. İki çemberin kuvvet eksenim tanımlama.

7. İki çemberin kuvvet ekseni ile merkezler doğrusu arasındaki ilişkiyi gösterme.

8. Üç çemberin kuvvet merkezim tanımlama.

9. Kirişler ve teğetler dörtgenim tanımlama.

10. Teğetler dörtgeninin alanım gösterme.

11. Teğetler dörtgeninin kenar uzunlukları arasındaki bağıntıyı söyleme v gösterme.

Amaç-6: Çemberde Teğet ve Kesen Parçalarının Uzunlukları ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Dıştan teğet iki çemberin yarıçap uzunlukları verildiğinde dış ortak teğet parçasının uzunluğunu bulma.

2. İki çemberin yarıçap uzunlukları ile iç ortak teğet parçasının uzunluğu verildiğinde. merkezler arası uzaklığı bulma.

3. Aynı noktadan geçen bir teğet ile bir kesen üzerinde ayrılan doğru parçalarından ikisi verildiğinde üçüncüyü bulma.

4. Verilen bir kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme.

Amaç-7: Çemberde Açı, Yay, Teğet, Kesen, Kuvvet ile İlgili Problem Çözebilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Çemberde verilen açılardan yararlanarak istenen açıları hesaplama.

2. Çemberde teğet ve kesen ilişkilerine dayalı olarak verilen bir problemi çözme.

3. Verilen iki çemberin iç ortak teğetlerinin kesim noktası ile çemberlerin merkezleri arasındaki ilişkiyi gösterme.

4. Verilen iki çemberin dış ortak teğetlerinin kesim noktası ile çemberlerin merkezleri arasındaki ilişkiyi gösterme.

5. Bir çemberin kesişen iki kirişinin oluşturduğu dört doğru parçasından uçunun uzunluğu verildiğinde. dördüncünün uzunluğunu bulma.

6. Uç kenar uzunluğu verilen teğetler dörtgeninde dördüncü kenar uzunluğu­nu bulma.

______________3. BÖLÜM: GEOMETRİKYER_______________

Amaç-1: Düzlemde Geometrikyeri Kavrayabilirle.

DAVRANIŞLAR:

1.Geometrikyeri tanımlama.

2. Bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

3. Bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

4. Bir açının kenarlarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

5. Bir doğru parçasının uç noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

6. Bir doğru parçasını dik açı altında gören noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

7. Bir üçgenin pergel ve cetvel kullanarak çizimini açıklama.

8. Paralel iki doğrudan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

Amaç-2: Düzlemde Geometrikyer ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Verilen bir noktadan belirtilen bir uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini söyleme ve çizme.

2. Verilen bir doğrudan belirtilen bir uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini söyleme ve çizme.

3. Verilen bir açının kenarlarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini söyleme ve çizme.

4. Verilen bir doğru parçasının uç noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktalarının geometrik yerini söyleme ve çizme.

5. Verilen bir doğru parçasını dik açı altında gören noktaların geometrik yerini söyleme ve çizme.

6. Elemanları (veya yardımcı elemanları) uygun şekilde verilen üçgeni çizme.

7. Bir veya daha çok geometrik yeri içine alacak şekilde verilen bir problem çözme.

4. BÖLÜM : ÇOKGENSEL BÖLGELERİN ALANLARI

Amaç-1: Çokgensel Bölgelerin Alanlarım Kavrayabilme. DAVRANIŞLAR:

1. Dikdörtgenin alanım veren bağıntıyı yazma.

2. Dik üçgenin alanım veren bağıntıyı gösterme.

3. Üçgenin alanım veren bağıntıyı gösterme.

4. Eş iki üçgenin alanları arasındaki ilişkiyi açıklama.

5. Paralelkenarın alanım veren bağıntıyı gösterme.

6. Yamuğun alanım veren bağıntıyı gösterme.

7. Düzgün çokgenin alanım veren bağıntıyı gösterme.

Amaç-2: Çokgensel Bölgelerin Alanları ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

l. Verilen bir üçgenin kenarlarım belli oranlarda bölen kesenler ile üçgenin temel ve yardımcı elemanlarından yararlanılarak oluşturulan üçgenlerin alanlarının hesaplanmasını ve bu alanlar arasındaki ilişkilerin bulunmasını gerektiren problemleri çözüp sonucu bulma.

2. Üçgenin temel ve yardımcı elemanları ile iç teğet ve çevrel çemberler tarafından oluşturulan alanların hesaplanmasını ve bu alanlar arasındaki ilişkileri içeren problemleri çözüp sonucu bulma.

3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamukta kenar, açı, yükseklik, köşegen vb. elemanlar tarafından oluşturulan bölgelerin alanlarım hesaplama ve bu alanlar arasındaki ilişkileri içeren problemler çözüp sonucu yazma.

En çok altı kenarlı bir düzgün çokgenin iç teğet ve çevrel çemberler ile oluşturulan bölgelerin alanlarım hesaplama ve bu alanlar arasındaki ilişkileri içeren problemleri çözüp sonucu yazma.

l. BÖLÜM: ÇOKGENLER

Amaç-1: Çokgenleri ve Çeşitlerini Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Çokgen, çokgenin kenarı, çokgenin iç açışı ve çokgenin dış açışım tanımlama.

2. Dışbükey ve içbükey çokgenleri tanımlama.

3. Düzgün dışbükey çokgeni tanımlama.

4. Bir çokgende köşegeni tanımlama.

5. Bir çokgenin kenar sayışı ile köşegen sayışı arasındaki bağıntıyı açıklama.

6. B\r çokgenin kenar sayışı ile açılarının ölçüleri toplamı arasındaki bağıntıyı söyleme ve gösterme.

7. Dörtgeni tanımlama.

8. Dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamım söyleme ve gösterme.

9. Yamuğu tanımlama.

10.Bir yamuğun açıları arasındaki bağıntıları söyleme ve gösterme.

ll .Bir yamuğun orta tabanım tanımlama.

12.İkizkenar yamuğu tanımlama, özelliklerim söyleme ve gösterme.

13.Paralelkenarı tanımlama, özelliklerim söyleme ve gösterme.

14. Eşkenar dörtgeni tanımlama.

15.Eşkenar dörtgende açılarla köşegenler arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme.

16.Eşkenar dörtgende köşegenlerin birbirine göre konumlarım söyleme ve gösterme.

17.Dikdörtgeni tanımlama, özelliklerim söyleme ve yazma.

18.Kareyi tanımlama, özelliklerim söyleme ve yazma.

19.Deltoidi tanımlama, özelliklerini söyleme ve yazma.

Amaç-2: Çokgenler ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Verilen çokgenlerden dışbükey olanları seçme ve işaretleme.

2. Kenar sayışı verilen bir çokgenin köşegen sayışım hesaplama.

3. Kenar sayışı verilen bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamım hesaplama.

4. İç açılarının ölçüleri toplamı verilen bir çokgenin kenar sayışım hesaplama.

5. Verilen bir dikdörtgende köşegenler arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme.

6. [3ir açısının ölçüşü verilen bir paralelkenarın diğer açılarının ölçülerim hesaplama.

7. Bir açısının ölçüşü verilen düzgün çokgenin kenar sayışım bulma.

_________________2. BOLUM :ÇEMBER_________________

Amaç-1: Çember ile İlgili Temel Kavramları Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Çember, çap. yarıçap, merkez, kesen, kiriş, teğet ve normali tanımlama.

2. Çemberin iç ve dış bölgelerim tanımlama.

3. İki çemberin eşliğini tanımlama.

4. Aynı düzlem içindeki bir doğru ile bir çemberin birbirine göre konumlarım açıklama.

5. Çemberde kirişin özelliklerini gösterme.

6. Çemberde teğetin özelliklerini gösterme.

7. Aynı düzlemdeki iki çemberin birbirine göre konumlarım açıklama.

Amaç-2: Çembere İlişkin Temel Kavramlarla İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Yarıçap uzunluğu verilen bir çemberin merkezinden belli bir uzaklıktaki kirişin uzunluğunu bulma.

2. Verilen bir çemberde merkezden aynı uzaklıktaki kirişlerin uzunlukları arasındaki ilişkiyi gösterme.

3. Dıştan (veya içten) teğet olarak verilen iki çemberin, merkezleri ile değme noktası arasındaki ilişkileri gösterme.

Amaç-3: Çemberde Yay ve Açılar ile İlgili Temel Kavramları Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Merkez açıyı tanımlama.

2. Çemberde küçük yay ve büyük yay ile ölçülerim tanımlama.

3. Çemberde iki yayın eşliğim tanımlama.

4. Çemberde merkez açının ölçüşü ile gördüğü yayın ölçüşü arasındaki bağıntıyı yazma.

5. Çevre açıyı tanımlama.

6. Çevre açı ile gördüğü yayın ölçüşü arasındaki bağıntıyı gösterme.

7. Teğet-kiriş açıyı tanımlama.

8. Teğet-kiriş açının ölçüşü ile gördüğü yayın ölçüşü arasındaki bağıntıyı gösterme.

9. Aynı yayı gören merkez, çevre ve teğet-kiriş açılar arasındaki bağıntıları gösterme.

10.Tam açıyı tanımlama.

11. İç açıyı tanımlama.

12.Bir açının ölçüşü ile kolları (kenarları) arasında kalan yayların ölçüleri arasındaki bağıntıyı gösterme.

13.Dış açıyı tanımlama.

14.Bir dış açının ölçüşü ile kolları (kenarları) arasında kalan yayların ölçüleri arasındaki bağıntıyı gösterme.

15.Çemberin uzunluğunu yazma.

16.Bir merkez açının gördüğü yayın uzunluğunu yazma.

Amaç-4: Çemberde Yay ve Açılara İlişkin Temel Kavramlarla İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Aynı yayı gören merkez, çevre, teğet-kiriş açılardan biri verildiğinde diğerlerim bulma.

2. Merkez (veya çevre) açının gördüğü yayın ölçüşü verildiğinde açının ölçüsünü yazma.

3. Bir iç açının ölçüşü ile kolları arasında kalan yaylardan birinin ölçüşü verildiğinde diğer yayın ölçüsünü bulma.

4. Bir dış açının ölçüşü ile kolları arasında kalan yaylardan birinin ölçüşü verildiğinde diğer yayın ölçüsünü bulma.

5. Yarıçap uzunluğu ile merkez açının gördüğü yayın uzunluğu verildiğinde. merkez açının ölçünü bulma.

Amaç-5: Çemberde Teğet ve Kesen Parçalarının Uzunluklarım Kavrayabilirle.

DAVRANIŞLAR:

1. Teğet parçasını tanımlama.

2. İki çemberin iç ve dış ortak teğetlerim tanımlama.

3. Çembere dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçaları arasındaki bağıntıyı gösterme.

4. Bir noktanın bir çembere göre kuvvetim tanımlama.

5. Bir noktanın bir çembere göre kuvvetinin özelliğim gösterme.

6. İki çemberin kuvvet eksenim tanımlama.

7. İki çemberin kuvvet ekseni ile merkezler doğrusu arasındaki ilişkiyi gösterme.

8. Üç çemberin kuvvet merkezim tanımlama.

9. Kirişler ve teğetler dörtgenim tanımlama.

10. Teğetler dörtgeninin alanım gösterme.

11. Teğetler dörtgeninin kenar uzunlukları arasındaki bağıntıyı söyleme v gösterme.

Amaç-6: Çemberde Teğet ve Kesen Parçalarının Uzunlukları ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Dıştan teğet iki çemberin yarıçap uzunlukları verildiğinde dış ortak teğet parçasının uzunluğunu bulma.

2. İki çemberin yarıçap uzunlukları ile iç ortak teğet parçasının uzunluğu verildiğinde. merkezler arası uzaklığı bulma.

3. Aynı noktadan geçen bir teğet ile bir kesen üzerinde ayrılan doğru parçalarından ikisi verildiğinde üçüncüyü bulma.

4. Verilen bir kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme.

Amaç-7: Çemberde Açı, Yay, Teğet, Kesen, Kuvvet ile İlgili Problem Çözebilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Çemberde verilen açılardan yararlanarak istenen açıları hesaplama.

2. Çemberde teğet ve kesen ilişkilerine dayalı olarak verilen bir problemi çözme.

3. Verilen iki çemberin iç ortak teğetlerinin kesim noktası ile çemberlerin merkezleri arasındaki ilişkiyi gösterme.

4. Verilen iki çemberin dış ortak teğetlerinin kesim noktası ile çemberlerin merkezleri arasındaki ilişkiyi gösterme.

5. Bir çemberin kesişen iki kirişinin oluşturduğu dört doğru parçasından uçunun uzunluğu verildiğinde. dördüncünün uzunluğunu bulma.

6. Uç kenar uzunluğu verilen teğetler dörtgeninde dördüncü kenar uzunluğu­nu bulma.

______________3. BÖLÜM: GEOMETRİKYER_______________

Amaç-1: Düzlemde Geometrikyeri Kavrayabilirle.

DAVRANIŞLAR:

1.Geometrikyeri tanımlama.

2. Bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

3. Bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

4. Bir açının kenarlarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

5. Bir doğru parçasının uç noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

6. Bir doğru parçasını dik açı altında gören noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

7. Bir üçgenin pergel ve cetvel kullanarak çizimini açıklama.

8. Paralel iki doğrudan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

Amaç-2: Düzlemde Geometrikyer ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Verilen bir noktadan belirtilen bir uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini söyleme ve çizme.

2. Verilen bir doğrudan belirtilen bir uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini söyleme ve çizme.

3. Verilen bir açının kenarlarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini söyleme ve çizme.

4. Verilen bir doğru parçasının uç noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktalarının geometrik yerini söyleme ve çizme.

5. Verilen bir doğru parçasını dik açı altında gören noktaların geometrik yerini söyleme ve çizme.

6. Elemanları (veya yardımcı elemanları) uygun şekilde verilen üçgeni çizme.

7. Bir veya daha çok geometrik yeri içine alacak şekilde verilen bir problem çözme.

4. BÖLÜM : ÇOKGENSEL BÖLGELERİN ALANLARI

Amaç-1: Çokgensel Bölgelerin Alanlarım Kavrayabilme. DAVRANIŞLAR:

1. Dikdörtgenin alanım veren bağıntıyı yazma.

2. Dik üçgenin alanım veren bağıntıyı gösterme.

3. Üçgenin alanım veren bağıntıyı gösterme.

4. Eş iki üçgenin alanları arasındaki ilişkiyi açıklama.

5. Paralelkenarın alanım veren bağıntıyı gösterme.

6. Yamuğun alanım veren bağıntıyı gösterme.

7. Düzgün çokgenin alanım veren bağıntıyı gösterme.

Amaç-2: Çokgensel Bölgelerin Alanları ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

l. Verilen bir üçgenin kenarlarım belli oranlarda bölen kesenler ile üçgenin temel ve yardımcı elemanlarından yararlanılarak oluşturulan üçgenlerin alanlarının hesaplanmasını ve bu alanlar arasındaki ilişkilerin bulunmasını gerektiren problemleri çözüp sonucu bulma.

2. Üçgenin temel ve yardımcı elemanları ile iç teğet ve çevrel çemberler tarafından oluşturulan alanların hesaplanmasını ve bu alanlar arasındaki ilişkileri içeren problemleri çözüp sonucu bulma.

3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamukta kenar, açı, yükseklik, köşegen vb. elemanlar tarafından oluşturulan bölgelerin alanlarım hesaplama ve bu alanlar arasındaki ilişkileri içeren problemler çözüp sonucu yazma.

En çok altı kenarlı bir düzgün çokgenin iç teğet ve çevrel çemberler ile oluşturulan bölgelerin alanlarım hesaplama ve bu alanlar arasındaki ilişkileri içeren problemleri çözüp sonucu yazma.

l. BÖLÜM: ÇOKGENLER

Amaç-1: Çokgenleri ve Çeşitlerini Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Çokgen, çokgenin kenarı, çokgenin iç açışı ve çokgenin dış açışım tanımlama.

2. Dışbükey ve içbükey çokgenleri tanımlama.

3. Düzgün dışbükey çokgeni tanımlama.

4. Bir çokgende köşegeni tanımlama.

5. Bir çokgenin kenar sayışı ile köşegen sayışı arasındaki bağıntıyı açıklama.

6. B\r çokgenin kenar sayışı ile açılarının ölçüleri toplamı arasındaki bağıntıyı söyleme ve gösterme.

7. Dörtgeni tanımlama.

8. Dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamım söyleme ve gösterme.

9. Yamuğu tanımlama.

10.Bir yamuğun açıları arasındaki bağıntıları söyleme ve gösterme.

ll .Bir yamuğun orta tabanım tanımlama.

12.İkizkenar yamuğu tanımlama, özelliklerim söyleme ve gösterme.

13.Paralelkenarı tanımlama, özelliklerim söyleme ve gösterme.

14. Eşkenar dörtgeni tanımlama.

15.Eşkenar dörtgende açılarla köşegenler arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme.

16.Eşkenar dörtgende köşegenlerin birbirine göre konumlarım söyleme ve gösterme.

17.Dikdörtgeni tanımlama, özelliklerim söyleme ve yazma.

18.Kareyi tanımlama, özelliklerim söyleme ve yazma.

19.Deltoidi tanımlama, özelliklerini söyleme ve yazma.

Amaç-2: Çokgenler ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Verilen çokgenlerden dışbükey olanları seçme ve işaretleme.

2. Kenar sayışı verilen bir çokgenin köşegen sayışım hesaplama.

3. Kenar sayışı verilen bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamım hesaplama.

4. İç açılarının ölçüleri toplamı verilen bir çokgenin kenar sayışım hesaplama.

5. Verilen bir dikdörtgende köşegenler arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme.

6. [3ir açısının ölçüşü verilen bir paralelkenarın diğer açılarının ölçülerim hesaplama.

7. Bir açısının ölçüşü verilen düzgün çokgenin kenar sayışım bulma.

_________________2. BOLUM :ÇEMBER_________________

Amaç-1: Çember ile İlgili Temel Kavramları Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Çember, çap. yarıçap, merkez, kesen, kiriş, teğet ve normali tanımlama.

2. Çemberin iç ve dış bölgelerim tanımlama.

3. İki çemberin eşliğini tanımlama.

4. Aynı düzlem içindeki bir doğru ile bir çemberin birbirine göre konumlarım açıklama.

5. Çemberde kirişin özelliklerini gösterme.

6. Çemberde teğetin özelliklerini gösterme.

7. Aynı düzlemdeki iki çemberin birbirine göre konumlarım açıklama.

Amaç-2: Çembere İlişkin Temel Kavramlarla İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Yarıçap uzunluğu verilen bir çemberin merkezinden belli bir uzaklıktaki kirişin uzunluğunu bulma.

2. Verilen bir çemberde merkezden aynı uzaklıktaki kirişlerin uzunlukları arasındaki ilişkiyi gösterme.

3. Dıştan (veya içten) teğet olarak verilen iki çemberin, merkezleri ile değme noktası arasındaki ilişkileri gösterme.

Amaç-3: Çemberde Yay ve Açılar ile İlgili Temel Kavramları Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Merkez açıyı tanımlama.

2. Çemberde küçük yay ve büyük yay ile ölçülerim tanımlama.

3. Çemberde iki yayın eşliğim tanımlama.

4. Çemberde merkez açının ölçüşü ile gördüğü yayın ölçüşü arasındaki bağıntıyı yazma.

5. Çevre açıyı tanımlama.

6. Çevre açı ile gördüğü yayın ölçüşü arasındaki bağıntıyı gösterme.

7. Teğet-kiriş açıyı tanımlama.

8. Teğet-kiriş açının ölçüşü ile gördüğü yayın ölçüşü arasındaki bağıntıyı gösterme.

9. Aynı yayı gören merkez, çevre ve teğet-kiriş açılar arasındaki bağıntıları gösterme.

10.Tam açıyı tanımlama.

11. İç açıyı tanımlama.

12.Bir açının ölçüşü ile kolları (kenarları) arasında kalan yayların ölçüleri arasındaki bağıntıyı gösterme.

13.Dış açıyı tanımlama.

14.Bir dış açının ölçüşü ile kolları (kenarları) arasında kalan yayların ölçüleri arasındaki bağıntıyı gösterme.

15.Çemberin uzunluğunu yazma.

16.Bir merkez açının gördüğü yayın uzunluğunu yazma.

Amaç-4: Çemberde Yay ve Açılara İlişkin Temel Kavramlarla İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Aynı yayı gören merkez, çevre, teğet-kiriş açılardan biri verildiğinde diğerlerim bulma.

2. Merkez (veya çevre) açının gördüğü yayın ölçüşü verildiğinde açının ölçüsünü yazma.

3. Bir iç açının ölçüşü ile kolları arasında kalan yaylardan birinin ölçüşü verildiğinde diğer yayın ölçüsünü bulma.

4. Bir dış açının ölçüşü ile kolları arasında kalan yaylardan birinin ölçüşü verildiğinde diğer yayın ölçüsünü bulma.

5. Yarıçap uzunluğu ile merkez açının gördüğü yayın uzunluğu verildiğinde. merkez açının ölçünü bulma.

Amaç-5: Çemberde Teğet ve Kesen Parçalarının Uzunluklarım Kavrayabilirle.

DAVRANIŞLAR:

1. Teğet parçasını tanımlama.

2. İki çemberin iç ve dış ortak teğetlerim tanımlama.

3. Çembere dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçaları arasındaki bağıntıyı gösterme.

4. Bir noktanın bir çembere göre kuvvetim tanımlama.

5. Bir noktanın bir çembere göre kuvvetinin özelliğim gösterme.

6. İki çemberin kuvvet eksenim tanımlama.

7. İki çemberin kuvvet ekseni ile merkezler doğrusu arasındaki ilişkiyi gösterme.

8. Üç çemberin kuvvet merkezim tanımlama.

9. Kirişler ve teğetler dörtgenim tanımlama.

10. Teğetler dörtgeninin alanım gösterme.

11. Teğetler dörtgeninin kenar uzunlukları arasındaki bağıntıyı söyleme v gösterme.

Amaç-6: Çemberde Teğet ve Kesen Parçalarının Uzunlukları ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Dıştan teğet iki çemberin yarıçap uzunlukları verildiğinde dış ortak teğet parçasının uzunluğunu bulma.

2. İki çemberin yarıçap uzunlukları ile iç ortak teğet parçasının uzunluğu verildiğinde. merkezler arası uzaklığı bulma.

3. Aynı noktadan geçen bir teğet ile bir kesen üzerinde ayrılan doğru parçalarından ikisi verildiğinde üçüncüyü bulma.

4. Verilen bir kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme.

Amaç-7: Çemberde Açı, Yay, Teğet, Kesen, Kuvvet ile İlgili Problem Çözebilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Çemberde verilen açılardan yararlanarak istenen açıları hesaplama.

2. Çemberde teğet ve kesen ilişkilerine dayalı olarak verilen bir problemi çözme.

3. Verilen iki çemberin iç ortak teğetlerinin kesim noktası ile çemberlerin merkezleri arasındaki ilişkiyi gösterme.

4. Verilen iki çemberin dış ortak teğetlerinin kesim noktası ile çemberlerin merkezleri arasındaki ilişkiyi gösterme.

5. Bir çemberin kesişen iki kirişinin oluşturduğu dört doğru parçasından uçunun uzunluğu verildiğinde. dördüncünün uzunluğunu bulma.

6. Uç kenar uzunluğu verilen teğetler dörtgeninde dördüncü kenar uzunluğu­nu bulma.

______________3. BÖLÜM: GEOMETRİKYER_______________

Amaç-1: Düzlemde Geometrikyeri Kavrayabilirle.

DAVRANIŞLAR:

1.Geometrikyeri tanımlama.

2. Bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

3. Bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

4. Bir açının kenarlarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

5. Bir doğru parçasının uç noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

6. Bir doğru parçasını dik açı altında gören noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

7. Bir üçgenin pergel ve cetvel kullanarak çizimini açıklama.

8. Paralel iki doğrudan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

Amaç-2: Düzlemde Geometrikyer ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Verilen bir noktadan belirtilen bir uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini söyleme ve çizme.

2. Verilen bir doğrudan belirtilen bir uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini söyleme ve çizme.

3. Verilen bir açının kenarlarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini söyleme ve çizme.

4. Verilen bir doğru parçasının uç noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktalarının geometrik yerini söyleme ve çizme.

5. Verilen bir doğru parçasını dik açı altında gören noktaların geometrik yerini söyleme ve çizme.

6. Elemanları (veya yardımcı elemanları) uygun şekilde verilen üçgeni çizme.

7. Bir veya daha çok geometrik yeri içine alacak şekilde verilen bir problem çözme.

4. BÖLÜM : ÇOKGENSEL BÖLGELERİN ALANLARI

Amaç-1: Çokgensel Bölgelerin Alanlarım Kavrayabilme. DAVRANIŞLAR:

1. Dikdörtgenin alanım veren bağıntıyı yazma.

2. Dik üçgenin alanım veren bağıntıyı gösterme.

3. Üçgenin alanım veren bağıntıyı gösterme.

4. Eş iki üçgenin alanları arasındaki ilişkiyi açıklama.

5. Paralelkenarın alanım veren bağıntıyı gösterme.

6. Yamuğun alanım veren bağıntıyı gösterme.

7. Düzgün çokgenin alanım veren bağıntıyı gösterme.

Amaç-2: Çokgensel Bölgelerin Alanları ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

l. Verilen bir üçgenin kenarlarım belli oranlarda bölen kesenler ile üçgenin temel ve yardımcı elemanlarından yararlanılarak oluşturulan üçgenlerin alanlarının hesaplanmasını ve bu alanlar arasındaki ilişkilerin bulunmasını gerektiren problemleri çözüp sonucu bulma.

2. Üçgenin temel ve yardımcı elemanları ile iç teğet ve çevrel çemberler tarafından oluşturulan alanların hesaplanmasını ve bu alanlar arasındaki ilişkileri içeren problemleri çözüp sonucu bulma.

3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamukta kenar, açı, yükseklik, köşegen vb. elemanlar tarafından oluşturulan bölgelerin alanlarım hesaplama ve bu alanlar arasındaki ilişkileri içeren problemler çözüp sonucu yazma.

En çok altı kenarlı bir düzgün çokgenin iç teğet ve çevrel çemberler ile oluşturulan bölgelerin alanlarım hesaplama ve bu alanlar arasındaki ilişkileri içeren problemleri çözüp sonucu yazma.

l. BÖLÜM: ÇOKGENLER

Amaç-1: Çokgenleri ve Çeşitlerini Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Çokgen, çokgenin kenarı, çokgenin iç açışı ve çokgenin dış açışım tanımlama.

2. Dışbükey ve içbükey çokgenleri tanımlama.

3. Düzgün dışbükey çokgeni tanımlama.

4. Bir çokgende köşegeni tanımlama.

5. Bir çokgenin kenar sayışı ile köşegen sayışı arasındaki bağıntıyı açıklama.

6. B\r çokgenin kenar sayışı ile açılarının ölçüleri toplamı arasındaki bağıntıyı söyleme ve gösterme.

7. Dörtgeni tanımlama.

8. Dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamım söyleme ve gösterme.

9. Yamuğu tanımlama.

10.Bir yamuğun açıları arasındaki bağıntıları söyleme ve gösterme.

ll .Bir yamuğun orta tabanım tanımlama.

12.İkizkenar yamuğu tanımlama, özelliklerim söyleme ve gösterme.

13.Paralelkenarı tanımlama, özelliklerim söyleme ve gösterme.

14. Eşkenar dörtgeni tanımlama.

15.Eşkenar dörtgende açılarla köşegenler arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme.

16.Eşkenar dörtgende köşegenlerin birbirine göre konumlarım söyleme ve gösterme.

17.Dikdörtgeni tanımlama, özelliklerim söyleme ve yazma.

18.Kareyi tanımlama, özelliklerim söyleme ve yazma.

19.Deltoidi tanımlama, özelliklerini söyleme ve yazma.

Amaç-2: Çokgenler ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Verilen çokgenlerden dışbükey olanları seçme ve işaretleme.

2. Kenar sayışı verilen bir çokgenin köşegen sayışım hesaplama.

3. Kenar sayışı verilen bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamım hesaplama.

4. İç açılarının ölçüleri toplamı verilen bir çokgenin kenar sayışım hesaplama.

5. Verilen bir dikdörtgende köşegenler arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme.

6. [3ir açısının ölçüşü verilen bir paralelkenarın diğer açılarının ölçülerim hesaplama.

7. Bir açısının ölçüşü verilen düzgün çokgenin kenar sayışım bulma.

_________________2. BOLUM :ÇEMBER_________________

Amaç-1: Çember ile İlgili Temel Kavramları Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Çember, çap. yarıçap, merkez, kesen, kiriş, teğet ve normali tanımlama.

2. Çemberin iç ve dış bölgelerim tanımlama.

3. İki çemberin eşliğini tanımlama.

4. Aynı düzlem içindeki bir doğru ile bir çemberin birbirine göre konumlarım açıklama.

5. Çemberde kirişin özelliklerini gösterme.

6. Çemberde teğetin özelliklerini gösterme.

7. Aynı düzlemdeki iki çemberin birbirine göre konumlarım açıklama.

Amaç-2: Çembere İlişkin Temel Kavramlarla İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Yarıçap uzunluğu verilen bir çemberin merkezinden belli bir uzaklıktaki kirişin uzunluğunu bulma.

2. Verilen bir çemberde merkezden aynı uzaklıktaki kirişlerin uzunlukları arasındaki ilişkiyi gösterme.

3. Dıştan (veya içten) teğet olarak verilen iki çemberin, merkezleri ile değme noktası arasındaki ilişkileri gösterme.

Amaç-3: Çemberde Yay ve Açılar ile İlgili Temel Kavramları Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Merkez açıyı tanımlama.

2. Çemberde küçük yay ve büyük yay ile ölçülerim tanımlama.

3. Çemberde iki yayın eşliğim tanımlama.

4. Çemberde merkez açının ölçüşü ile gördüğü yayın ölçüşü arasındaki bağıntıyı yazma.

5. Çevre açıyı tanımlama.

6. Çevre açı ile gördüğü yayın ölçüşü arasındaki bağıntıyı gösterme.

7. Teğet-kiriş açıyı tanımlama.

8. Teğet-kiriş açının ölçüşü ile gördüğü yayın ölçüşü arasındaki bağıntıyı gösterme.

9. Aynı yayı gören merkez, çevre ve teğet-kiriş açılar arasındaki bağıntıları gösterme.

10.Tam açıyı tanımlama.

11. İç açıyı tanımlama.

12.Bir açının ölçüşü ile kolları (kenarları) arasında kalan yayların ölçüleri arasındaki bağıntıyı gösterme.

13.Dış açıyı tanımlama.

14.Bir dış açının ölçüşü ile kolları (kenarları) arasında kalan yayların ölçüleri arasındaki bağıntıyı gösterme.

15.Çemberin uzunluğunu yazma.

16.Bir merkez açının gördüğü yayın uzunluğunu yazma.

Amaç-4: Çemberde Yay ve Açılara İlişkin Temel Kavramlarla İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Aynı yayı gören merkez, çevre, teğet-kiriş açılardan biri verildiğinde diğerlerim bulma.

2. Merkez (veya çevre) açının gördüğü yayın ölçüşü verildiğinde açının ölçüsünü yazma.

3. Bir iç açının ölçüşü ile kolları arasında kalan yaylardan birinin ölçüşü verildiğinde diğer yayın ölçüsünü bulma.

4. Bir dış açının ölçüşü ile kolları arasında kalan yaylardan birinin ölçüşü verildiğinde diğer yayın ölçüsünü bulma.

5. Yarıçap uzunluğu ile merkez açının gördüğü yayın uzunluğu verildiğinde. merkez açının ölçünü bulma.

Amaç-5: Çemberde Teğet ve Kesen Parçalarının Uzunluklarım Kavrayabilirle.

DAVRANIŞLAR:

1. Teğet parçasını tanımlama.

2. İki çemberin iç ve dış ortak teğetlerim tanımlama.

3. Çembere dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçaları arasındaki bağıntıyı gösterme.

4. Bir noktanın bir çembere göre kuvvetim tanımlama.

5. Bir noktanın bir çembere göre kuvvetinin özelliğim gösterme.

6. İki çemberin kuvvet eksenim tanımlama.

7. İki çemberin kuvvet ekseni ile merkezler doğrusu arasındaki ilişkiyi gösterme.

8. Üç çemberin kuvvet merkezim tanımlama.

9. Kirişler ve teğetler dörtgenim tanımlama.

10. Teğetler dörtgeninin alanım gösterme.

11. Teğetler dörtgeninin kenar uzunlukları arasındaki bağıntıyı söyleme v gösterme.

Amaç-6: Çemberde Teğet ve Kesen Parçalarının Uzunlukları ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Dıştan teğet iki çemberin yarıçap uzunlukları verildiğinde dış ortak teğet parçasının uzunluğunu bulma.

2. İki çemberin yarıçap uzunlukları ile iç ortak teğet parçasının uzunluğu verildiğinde. merkezler arası uzaklığı bulma.

3. Aynı noktadan geçen bir teğet ile bir kesen üzerinde ayrılan doğru parçalarından ikisi verildiğinde üçüncüyü bulma.

4. Verilen bir kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme.

Amaç-7: Çemberde Açı, Yay, Teğet, Kesen, Kuvvet ile İlgili Problem Çözebilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Çemberde verilen açılardan yararlanarak istenen açıları hesaplama.

2. Çemberde teğet ve kesen ilişkilerine dayalı olarak verilen bir problemi çözme.

3. Verilen iki çemberin iç ortak teğetlerinin kesim noktası ile çemberlerin merkezleri arasındaki ilişkiyi gösterme.

4. Verilen iki çemberin dış ortak teğetlerinin kesim noktası ile çemberlerin merkezleri arasındaki ilişkiyi gösterme.

5. Bir çemberin kesişen iki kirişinin oluşturduğu dört doğru parçasından uçunun uzunluğu verildiğinde. dördüncünün uzunluğunu bulma.

6. Uç kenar uzunluğu verilen teğetler dörtgeninde dördüncü kenar uzunluğu­nu bulma.

______________3. BÖLÜM: GEOMETRİKYER_______________

Amaç-1: Düzlemde Geometrikyeri Kavrayabilirle.

DAVRANIŞLAR:

1.Geometrikyeri tanımlama.

2. Bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

3. Bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

4. Bir açının kenarlarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

5. Bir doğru parçasının uç noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

6. Bir doğru parçasını dik açı altında gören noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

7. Bir üçgenin pergel ve cetvel kullanarak çizimini açıklama.

8. Paralel iki doğrudan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrikyerini söyleme ve çizme.

Amaç-2: Düzlemde Geometrikyer ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Verilen bir noktadan belirtilen bir uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini söyleme ve çizme.

2. Verilen bir doğrudan belirtilen bir uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini söyleme ve çizme.

3. Verilen bir açının kenarlarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini söyleme ve çizme.

4. Verilen bir doğru parçasının uç noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktalarının geometrik yerini söyleme ve çizme.

5. Verilen bir doğru parçasını dik açı altında gören noktaların geometrik yerini söyleme ve çizme.

6. Elemanları (veya yardımcı elemanları) uygun şekilde verilen üçgeni çizme.

7. Bir veya daha çok geometrik yeri içine alacak şekilde verilen bir problem çözme.

4. BÖLÜM : ÇOKGENSEL BÖLGELERİN ALANLARI

Amaç-1: Çokgensel Bölgelerin Alanlarım Kavrayabilme. DAVRANIŞLAR:

1. Dikdörtgenin alanım veren bağıntıyı yazma.

2. Dik üçgenin alanım veren bağıntıyı gösterme.

3. Üçgenin alanım veren bağıntıyı gösterme.

4. Eş iki üçgenin alanları arasındaki ilişkiyi açıklama.

5. Paralelkenarın alanım veren bağıntıyı gösterme.

6. Yamuğun alanım veren bağıntıyı gösterme.

7. Düzgün çokgenin alanım veren bağıntıyı gösterme.

Amaç-2: Çokgensel Bölgelerin Alanları ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

l. Verilen bir üçgenin kenarlarım belli oranlarda bölen kesenler ile üçgenin temel ve yardımcı elemanlarından yararlanılarak oluşturulan üçgenlerin alanlarının hesaplanmasını ve bu alanlar arasındaki ilişkilerin bulunmasını gerektiren problemleri çözüp sonucu bulma.

2. Üçgenin temel ve yardımcı elemanları ile iç teğet ve çevrel çemberler tarafından oluşturulan alanların hesaplanmasını ve bu alanlar arasındaki ilişkileri içeren problemleri çözüp sonucu bulma.

3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamukta kenar, açı, yükseklik, köşegen vb. elemanlar tarafından oluşturulan bölgelerin alanlarım hesaplama ve bu alanlar arasındaki ilişkileri içeren problemler çözüp sonucu yazma.

En çok altı kenarlı bir düzgün çokgenin iç teğet ve çevrel çemberler ile oluşturulan bölgelerin alanlarım hesaplama ve bu alanlar arasındaki ilişkileri içeren problemleri çözüp sonucu yazma.Üyelik Girişi
Anket
OKUDUGUNUZ OKULDAN MEMNUN MUSUNUZ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.32142.3307
Euro2.85822.8696
Hava Durumu
Anlık
Yarın
13° 7°
Saat